<img src="/Xcelerate/graphics/novaUAB/interior/bgTorresAdnInterior.jpg" alt="Un cielo claro mirado desde las torres de la UAB"/>

Inici > Matrícula > Pagament > Tingues en compte

Modalitats de pagament
Préstec AGAUR
 Tingues en compte 
Normatives

Recorda portar les dades bancàries, atès que han d'ésser revisades i actualitzades en el moment de formalitzar la teva matrícula.

Si demanes modificacions de matrícula, i això suposa un pagament addicional, s'haurà d'abonar en un únic pagament i per domiciliació bancària. El càrrec es produirà al teu compte bancari a partir de la data de la resolució.

Si formalitzes la matrícula com a becari pots ajornar el pagament. Si has sol·licitat beca i no es pot tramitar per manca de lliurament de la sol·licitud i/o de la documentació, o bé l'has sol·licitat i se t'ha denegat, es produirà una modificació de la matrícula i, per tant, caldrà abonar la diferència resultant en un únic pagament el qual se't carregarà a partir dels 10 dies següents al de la resolució, sense perjudici dels terminis pendents d'abonar del pagament ajornat.

La matrícula no serà vàlida si no fas efectiu el pagament de tots els terminis.

I RECORDA: El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que queda regulat en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Si posteriorment fas efectiu l'import de la matrícula hauràs d'abonar la quantitat addicional que acordi aplicar el Consell Social de la UAB. Per al curs acadèmic 2013/14, ha acordat que als estudiants que no abonin els drets de matrícula dins dels terminis fixats per a cada modalitat de pagament, se'ls atorgarà un termini addicional per a fer-los efectius i hauran d'abonar les despeses de gestió administrativa per a cada rebut impagat, d'acord amb l'escalat que s'indica a continuació:

- Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula, per als estudiants amb pagament en un únic termini o des de la data de formalització de la matrícula i/o de la data fixada pel pagament del 2n i del 3r terminis, per als estudiants amb pagament aplaçat així com pels rebuts impagats en concepte de modificació de matrícula: 7% de l'import pendent.
- Superior a 3 mesos i fins a 6 mesos: 11% de l'import pendent.
- Superior a 6 mesos: 15% de l'import pendent.

Així mateix, serà d'aplicació per als estudiants que abonin l'import de la seva matrícula de cursos anteriors.

A aquest import s'hi afegirà el 6 per mil (mínim 0,60 euros) sobre l'import del rebut impagat, en concepte de despeses bancàries de devolució.

En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent i de les despeses corresponents, com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol·licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.). 

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona