Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Mobilitat docent erasmus > Dotació econòmica i destinacions

DOTACIÓ ECONÒMICA

600 euros (màxim)

Consulteu la Normativa Econòmica detallada a l'apartat "Documentació" d'aquest web.

Els ajuts de mobilitat docent es pagaran a raó de 120€/dia (sempre que es presentin justificants, si no, es pagaran com a màxim 76€/dia d’acord amb la normativa econòmica de viatges de la UAB) fins a un màxim de 5 dies, és a dir, l’ajut no superarà en cap cas els 600€ per estada.

No existeix distinció entre despeses de viatge, allotjament i manutenció i per tant, la dotació de l'ajut pot repartir-se indistintament entre les diferents despeses a raó de 120€, com a màxim, per dia de docència.

Només es pagaran els dies en què s’hagi realitzat docència, els dies de viatge no es paguen si no s’ha realitzat docència. El Certificat d’estada haurà de reflectir aquests dies d’activitat docent.

Pagament de l'ajut
L'import de l'ajut es paga a posteriori, és a dir, un cop fet el viatge i presentada TOTA la documentació requerida.

*Consulteu la Normativa Econòmica detallada a l'apartat "Documentació" d'aquest web.DESTINACIONS

Es pot consultar el llistat de destinacions (acords vigents de la UAB per a TSA) a l'Oficina d'Intercanvis (Gestió Acadèmica) de cada facultat.

En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat es podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a la nostra Àrea de Relacions Internacionals abans de realitzar l'estada. A l'Oficina d'Intercanvis us indicaran els tràmits necessaris. La Institució amb la qual es vulgui signar l'acord ha d'estar en possessió d'una Carta Universitària Erasmus.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona