Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Mobilitat docent erasmus > Condicions generals

CONVOCATÒRIA 2013-2014 TANCADA
(El termini de presentació de sol.licituds va acabar el 14 de febrer 2014)

LA PROPERA CONVOCATÒRIA S'OBRIRÀ AL JUNY 2014

CONVOCATÒRIA MOBILITAT DOCENT ERASMUS (TSA) 2013/2014

Descripció
L'acció Teaching Staff Mobility (TSA) o Mobilitat de Personal Docent del programa europeu Erasmus preveu com a activitat principal l'ensenyament impartit per un professor en una altra Institució d'Educació Superior d'un país soci, encara que al marge es puguin desenvolupar altres activitats. Aquesta acció es gestiona a la UAB des de l'Àrea de Relacions Internacionals.
L'objectiu d'aquestes estades és impartir docència (classes, seminaris, conferències) a la universitat de destinació amb una càrrega mínima de 5 hores. Qualsevol altre tipus d'estada (assistència a congressos, escoles d'estiu, coordinació...) no entra dins els supòsits de TSA i, en conseqüència, no és subvencionable sota aquest concepte.

Places
85

Requisits

  1. Pertànyer al col.lectiu del Personal Docent i Investigador, del Personal Investigador en Formació o del Personal Investigador Postdoctoral de la UAB o d’un centre adscrit i per tant, tenir un contracte vigent com a docent amb la UAB o el centre adscrit tant en el moment de sol·licitar l'estada com durant el període en què es realitzi l'estada a l'estranger. El Personal Investigador Postdoctoral podrà gaudir d’aquest ajut sempre i quan tinguin un contracte amb la UAB o centre adscrit que especifiqui que poden impartir docència. Podeu consultar el llistat de centres adscrits a l’enllaç http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/centres-docents/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1086628076358.html) i la llista de categories de PDI, PIF i PIP a l'apartat "Documentació" d'aquest web.
  2. Tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o status de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l'Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Suïssa i Croàcia).
  3. Ha d'existir un acord Erasmus vigent per a Mobilitat Docent i específic per a l'àrea d'estudi del professor/-a que fa l'estada. Aquest acord ha d'estar signat entre la UAB i la universitat de destinació durant el curs en què es duu a terme l'estada.

El professor/-a interessat/-da ha de comprovar l'existència d'aquest acord adreçant-se a la persona responsable de l'Oficina d'Intercanvis del seu centre (ubicada a la Gestió Acadèmica). En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on es vulgui realitzar la mobilitat es podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a la nostra Àrea de Relacions Internacionals preferiblement abans que l'estada es realitzi. A l'Oficina d'Intercanvis us indicaran els tràmits necessaris. La Institució amb la qual es vulgui signar l'acord ha d'estar en possessió d'una Carta Universitària Erasmus.

Criteris de selecció
Si el sol.licitant compleix els requisits esmentats i mentre hi hagin places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica (es reserven places per a totes les resolucions). En cas que el nombre de sol.licituds superi el nombre de places, s’aplicaran el criteris de selecció publicats al Text Íntegre de la Convocatòria (consulteu l'apartat "Documentació" d'aquest web).

Durada de l'estada
Mínim: 1 dia, Màxim: 6 setmanes. Subvenció màxima: 5 dies d'activitat docent.
Es recomana 5 dies d'activitat docent per tal que la mobilitat suposi una aportació significativa al programa docent i a la vida acadèmica internacional de la institució d'acollida. Els períodes més curts de 5 dies seran l'excepció i s'hauran de justificar a l'informe final de l'estada.
 
Les estades de mobilitat docent Erasmus corresponents al curs 2013/14 es podran dur a terme entre l'1 de juny de 2013 i el 30 de setembre de 2014.

Bases
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)
http://www.oapee.es

Juliol 2013
El text íntegre de la convocatòria s'ha presentat a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB. Consulteu el document a l'apartat "Documentació" d'aquest web.

Per a qualsevol dubte us atendrem a:

Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N-Plaça Cívica)
Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus@uab.cat

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona