Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Psicologia > Màster en rehabilitació psicosocial en salut mental

Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental

Modalitat:
Presencial
Edició:
10a Edició
Crèdits:
60 ECTS
Inici de docència:
03/11/2014
Places:
35
Preu:
3300 €
Fi de docència:
15/06/2015
Orientació:
Professional
Codi
1475/10
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona i el Fòrum Salut Mental han assumit el compromís conjunt d'oferir un marc acadèmic i institucional per a l'adquisició de perspectives teòriques, experiències pràctiques, habilitats metodològiques i repertoris interdisciplinaris de competències tècniques per a l'especialització professional en rehabilitació psicosocial en salut mental.

El programa neix de la necessitat d'actualitzar, millorar i estandarditzar la formació de professionals de la intervenció en el camp de la rehabilitació social i laboral de persones amb problemes de salut mental.

El desenvolupament de la reforma dels serveis d'atenció comunitària en salut mental i el caràcter interdisciplinari dels serveis i equips de treball en aquest àmbit urgeixen el disseny d'un programa acadèmic que integri un nucli bàsic de competències, coneixements, habilitats, actituds i experiències que calen a les persones llicenciades o diplomades que han d'incorporar-se o aspiren a consolidar-se professionalment en els serveis de salut mental.

El Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental vol aportar formació integral, des d'una perspectiva interdisciplinària orientada a preparar professionals amb les competències necessàries per a treballar en equips de rehabilitació psicosocial en salut mental formats per especialistes en psicologia, psiquiatria, treball social, teràpia ocupacional, educació social, infermeria, etc. Així mateix, vol formar personal investigador a nivell de màster en el camp Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental des de camps de coneixement interdisciplinaris.

Requisits d'admissió

Llicenciatura o diplomatura en camps de les ciències humanes, socials i de la salut.

Lloc de realització

Forum Salut Mental. C/ Bruc 72, 1r. Barcelona

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental

Idioma
  • Castellà (90%)
  • Català (10%)
Objectius

- Proporcionar les bases conceptuals i els recursos metodològics necessaris per a la comprensió i l'avaluació de situacions personals i familiars marcades per la presencia de trastorn mental sever.
- Familiaritzar amb l'estudi interdisciplinari de la salut mental i de les experiències i relacions que implica.
- Conèixer la dimensió psicosocial del treball de rehabilitació en salut mental.
- Sistematitzar enfocaments teòrics, estudis empírics i desenvolupaments metodològics i tècnics rellevants en el camp de la prevenció 1ª, 2ª i 3ª en salut mental.
- Dotar de competències professionals per a la intervenció en el camp de la rehabilitació psicosocial en salut mental, de cara a millorar la qualitat de vida de les persones i famílies afectades per la presència de trastorn mental sever (TMS).
- Oferir un marc institucional per a l'anàlisi, la reflexió, la discussió en grup i el disseny de projectes d'investigació, des d'una perspectiva interdisciplinària i multiprofessional sobre la problemàtica.

Sortides professionals

- El títol de Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental obra la porta a un mercat de treball en part ja tradicional, en part emergent i sempre canviant i exigent com és el de la salut mental i el trastorn mental sever.
- Intervenció psicosocial sectorial amb col.lectius específics (adolescència, família, dones i gent gran) afectats de TMS.
- Treball en centres, programes i serveis d'atenció primària, secundària i terciària en els àmbits de salut mental i la intervenció en TMS.

Competències específiques

- Manejar el vocabulari bàsic i les principals categories d'anàlisi i intervenció en l'àmbit de la rehabilitació en salut mental.
- Comprendre i relacionar conceptes, teories, metodologies i procediments estandarditzats en el camp de la rehabilitació psicosocial en salut mental.
- Desenvolupar recursos teòrics, metodològics i epistemològics que afavoreixin un plantejament reflexiu de la intervenció rehabilitadora que se està portant a terme.
- Definir els principals elements semiològics de les síndromes psicopatològiques.
- Manejar adequadament els criteris diagnòstics operacionals de les classificacions internacionals
- Distingir entre síndromes en base a la presentació clínica i criteris operacionals.
- Adquirir una visió global i integrada de l'etiologia dels principals trastorns mentals.
- Realitzar l'avaluació clínica i psicosocial de les persones afectades per un TMS.
- Traduir la realitat clínica i funcional al llenguatge tècnic de l'avaluació psicològica.
- Analitzar les implicacions ètiques d'un procediment d'avaluació psicològica
- Valorar críticament els models de salut mental institucionalitzats a la societat i a la xarxa de salut mental del país.
- Discutir aspectes epistemològics, teòrics, ètics i metodològics de la investigació i intervenció psicosocial en l'àmbit de la rehabilitació en salut mental.
- Utilitzar tècniques qualitatives i quantitatives de recollida i anàlisi de informació.
- Plantejar, portar a terme i avaluar un cas clínic.
- Analitzar la psicopatologia i necessitats funcionals d'un usuari.
- Realitzar aproximacions diagnòstiques a partir d'un procés d'avaluació.
- Avaluar programes de rehabilitació psicosocial en salut mental, aplicant estratègies de valoració d'intervencions i d'investigacions en funció dels objectius establerts.
- Dominar tècniques d'investigació i intervenció en contextos de trastorn mental sever(TMS).
- Realitzar judicis i valoracions crítiques d'opcionsmetodològiques disponibles per a la investigació i la intervenció psicosocial en l'àmbit de la salut mental.
- Integrar coneixements teòrics i criteris metodològics a la pràctica professional.
- Aplicar tècniques de recollida de informació sobre comportament individual, grupal i de comunitats.
- Desenvolupar procediments i tècniques d'intervenció psicosocial en l'àmbit de la salut mental.
- Analitzar i afrontar de manera professional les necessitats de la població diana de la intervenció o la investigació.
- Identificar i analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o comunitats davant problemes relacionats amb el trastorn mental sever.
- Desenvolupar procediments i tècniques d'intervenció rehabilitadora basant-se en els coneixements i mètodes de la psicologia comunitària de la salut.

Competències transversals

- Analitzar i sintetitzar teories, desenvolupant-ne una visió crítica i una opinió personal.
- Desenvolupar habilitats socials comunicatives.
- Mostrar disposició per al treball en equip, respectant i negociant les alternatives de resposta d'altres col.legues de la pràctica professional.
- Gestionar la informació rellevant per a l'aplicació de les tècniques de rehabilitació adequades a cada situació.
- Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.
- Saber dissenyar i aplicar estratègies adequades a la resolució de problemes plantejats en la vida professional.
- Manifestar compromís ètic i responsabilitat social en la reflexió i la pràctica professional.
- Integrar en una visió conjunta les demandes i els recursos.
- Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones, grups o comunitats.
- Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, tot respectant el compromís ètic que exigeix la difusió del coneixement psicològic.
- Adaptar els propis coneixements a les necessitats i procediments del centre.
- Treballar en equip de manera coordinada i col.laborativa.
- Defensar els propis arguments i justificacions amb claredat i precisió, respectant les altres opinions i punts de vista.
- Mostrar habilitats d'organització i planificació de l'activitat professional.
- Aplicar una perspectiva interdisciplinària i multi professional.
- Valorar la intervenció en funció dels objectius establerts.
- Mantenir una disposició a l'aprenentatge de nous coneixements i habilitats.
- Reflexionar críticament sobre les pròpies concepcions i estratègies professionals.
- Generar sinèrgies positives i ambient de cooperació en equips de treball.
- Realitzar informes tècnics, resums de sessions individuals, grupals i comunitàries, recomanacionsd'intervenció o informes dels resultats d'investigació
- Elaborar i desenvolupar protocols de comunicació amb usuaris, professionals, institucions, població en general, etc.
- Sintetitzar i valorar la seva experiència mitjançant una memòria d'activitats.

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats