Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Màsters i postgraus propis > Psicologia > Màster en psicologia jurídica i peritatge psicològic forense

Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense

Modalitat:
Presencial
Edició:
12a Edició
Crèdits:
70 ECTS
Inici de docència:
10/11/2014
Places:
15
Preu:
6000 €
Fi de docència:
15/09/2015
Orientació:
Professional
Codi
1648/12
Tipus:
Títol propi

*Camps obligatoris

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

Presentació

Els nostres estudis es situen dins de l'àmbit jurídic-forense i parteixen de la creixent demanda de professionals especialitzats en el camp del peritatge psicològic, tant des d'Institucions Públiques Locals, autonòmiques i/o estatals com des de centres privats, i la necessitat de dotar a aquests professionals d'una adequada formació per les funcions que tenen que exercir davant d'aquesta demanda.

La formació proporcionada per aquest màster permet obtenir una titulació regulada acadèmicament des de la Universitat, però sense perdre de vista que aquests professionals tenen que contactar amb la pràctica judicial. Per tant, el present màster recull tant la formació acadèmica-universitària impartida per professors universitaris com la connexió amb el món professional a través de la formació impartida per professionals que exerceixen dins de l'àmbit judicial.

Aquest màster està composat per dos blocs temàtics que es cursen independentment. Una vegada superats aquests dos blocs l'estudiant pot matricular el treball de màster i obtenir la corresponen titulació.

Requisits d'admissió

El programa està adreçat a llicenciats, graduats i professionals titulats, preferentment de l'àmbit de la Psicologia o titulacions afins.

Per matricular el treball de fi de màster cal haver superat les dues diplomatures de postgrau "Peritatge psicològic penal forense" i "Peritatge Forense i Assessorament Psicològic en Dret Civil, Familiar i Laboral".

Lloc de realització

Facultat de Psicologia, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Títol que s'obté amb el programa

Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense

Objectius

L'objectiu general del màster es proporcionar una conjunt de coneixements i competències que permetin aprofundir en l'àmbit d'especialització jurídic-forense, formant professionals ètics, responsables i coneixedors de les diferents normatives jurídiques que han de tenir en compte en la seva pràctica jurídica, tan pel que fa referència a la elaboració i defensa d'informes pericials psicològics, l'ús de diferents tècniques d'avaluació utilitzades en aquest àmbit com a l'obtenció de documentació susceptible de ésser utilitzada com suport dins de l'avaluació o assessorament psicològic judicial. Tanmateix, es contempla que puguin ser capaços de realitzar o col.laborar en investigacions en aquest àmbit. Així aquest objectius es poden concretar en:

- Proporcionar coneixements fonamentals per desenvolupar el peritatge psicològic en tots els àmbits, penal, civil, familiar i laboral.

- Facilitar coneixements jurídics sobre els diferents àmbits d'actuació professional.

- Generar habilitats per la elaboració i defensa d'informes psicològics forenses.

- Capacitar per la realització o col.laboració de recerca en aquest àmbit.

- Formar en l'ús de les diferents tècniques d'avaluació utilitzades en aquest àmbit.

- Dotar d'habilitats autònomes per l'ús de les fonts documentals susceptibles de ser utilitzades com suport teòric-aplicat dins l'àmbit de les avaluacions judicials o l'assessorament psicològic judicial.

- Formar professionals ètics, responsables i coneixedors de les diferents normatives jurídiques que han de tenir en compte en la seva pràctica judicial.

- Proporcionar un aprofundiment en un àmbit d'especialització jurídic-forense.

Sortides professionals

- Pericials psicològiques: realització d'informes pericials en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals a petició d'advocats o jutges.

- Assessorament a professionals (fonamentalment advocats) o particulars en causes civils, eclesiàstiques, familiars i laborals.

- Mediació en causes penals, civils, eclesiàstiques, familiars i laborals.

- Participació en recerques centrades en temàtiques associades a la pràctica jurídica.

- CoL·laboració amb les forces de seguretat dins les investigacions d'actes criminals.

Competències específiques

- Identificar i comprendre els coneixements fonamentals de la psicologia jurídica i forense, per tal de ser capaç d'analitzar el comportament susceptible d'avaluació jurídica.

- Ser capaç de diferenciar els àmbits d'aplicació del peritatge forense i l'assessorament psicològic i el seu funcionament dins el marc judicial civil, familiar i laboral.

- Mostrar capacitats d'avaluació psicològica forense mitjançant el contrast d'hipòtesi, la recollida d'informació rellevant i l'aplicació de les tècniques adients.

- Mostrar habilitats en l'elaboració i defensa d'informes judicials a la Sala de Justícia a partir de l'ús de metodologies i tècniques adients a les finalitats valoratives sol.licitades pels òrgans judicials.

- Conèixer les fonts documentals susceptibles de ser utilitzades com a suport teòric aplicat dins l'àmbit de les avaluacions judicials i l'assessorament psicològic judicial.

- Disposar d'habilitats d'assessorament i mediació a partir de l'anàlisi i l'organització de la informació disponible, especialment en funció de l'objectiu i les persones implicades.

- Conèixer la responsabilitat ètica-professional i les diferents normatives jurídiques que s'han de tenir en compte a la pràctica forense del psicòleg.

- Mostrar capacitats d'organització, planificació i realització d'una recerca dins d'aquest àmbit.

- Aplicar diferents tècniques d'avaluació i observació adients al problema que es vol resoldre o investigar.

- Obtenir un domini i coneixement en l'àmbit triat per fer la recerca que el pugui capacitar com a especialista.

Competències transversals

- Raonar de manera analítica i crítica davant de diferents fonts d'informació disponibles, comparant, sintetitzant i avaluant textos i idees complexes.

- Ser capaç d'organitzar i planificar les pròpies activitats per tal d'assolir els propòsits professionals.

- Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin l'actualització dels coneixements i les habilitats requerides en l'àmbit de la pràctica professional forense.

- Interactuar adequadament en situacions socials i professionals mitjançant l'aplicació d'habilitats interpersonals, mostrant una adaptació flexible i respecte davant de persones i situacions diverses.

- Poder comunicar-se oralment i per escrit a nivell professional, disposant d'una capacitat expressiva escrita i oral per l'elaboració i defensa d'informes amb un nivell d'habilitats pragmàticament superior a la conversació.

- Mostrar capacitats emprenedores i autònomes en la integració de nous coneixements que li permetin una constant actualització de coneixements i habilitats professionals dins la seva vida professional.

- Analitzar de forma crítica els diferents plantejaments investigadors i les diferents postures i presa de decisions.

- Disposar de recursos i habilitats personals per a plantejar treballs d'investigació.

- Qüestionar els valors pràctics dels resultats de la investigació i valorar la seva implicació.

- Saber argumentar de manera informada i de forma oral i escrita els objectius, els conceptes, les teories i els plantejaments d'una investigació.

Informació i admissió

Contacta directament amb la coordinació del programa

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.

Vull rebre més informació sobre màsters i postgraus

*Camps obligatoris

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats