Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Postgrau UAB > Doctorats > Matrícula

 RD 99/2011 
RD 1393/2007
RD 56/2005
Altres reials decrets

A continuació t'expliquem com matricular-te en els doctorats adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Pots consultar també el manual de matrícula d'estudis de doctorat.

Recorda que els doctorats regulats per reials decrets anteriors al 1393/2007 (RD 185/1985, RD 778/1998 i RD 56/2005) s'extingueixen el 30 de setembre de 2016, data màxima en que hauràs d’haver defensat la tesi.

Si has de matricular la Suficiència Investigadora aquest any 2013, consulta amb el teu departament.
 

2a matrícula de doctorat i següents

Has de formalitzar la primera matrícula a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau en el termini màxim d'un mes a partir de la data d'admissió. Un cop matriculat tindràs la condició d'estudiant de doctorat de la UAB.


Conceptes inclosos en la matrícula (curs 2013-2014):

 • Preu de la matrícula

A) Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral: 398,33 € (en aquesta matrícula, la taxa de defensa de la tesi doctoral no hi està inclosa).

B) Si vas iniciar un programa de doctorat d’acord amb la normativa anterior a l’adaptació d’aquests estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior, i posteriorment t’has incorporat a un doctorat adaptat a la nova normativa: 121,28€ (en aquesta matrícula, la taxa de defensa de la tesi doctoral no hi està inclosa).

 • Taxes de gestió d'expedient acadèmic: 69,31 €
 • Serveis específics i de gestió de l'aprenentatge: 70 €
 • Assegurança:
 • Escolar, si escau (menors de 28 anys): 1,12 €
 • La UAB recomana que els estudiants internacionals contractin una assegurança mèdica i de repatriació durant l'estada per estudis (consulteu-ne les condicions al web de l'International Welcome Point).
 • L'assegurança complementària és un servei que t'ofereix la Universitat aquest curs acadèmic 2013/2014, consistent en una assegurança d'accidents i assistència de viatge adreçada a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats a la UAB. Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis l'assegurança complementària. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi fora de l’Estat español, cal que contractis, enlloc de la primera, l’assegurança complementària de mobilitat.
 • Taxa d'equivalència de títol d'estudis estrangers, si s'escau: 216,63  €
 • Crèdits de complements de formació, si s'escau. Aquests crèdits els has de matricular i superar durant el primer curs de doctorat i el seu desenvolupament no computa pel que fa a la durada del programa de doctorat.
 • Si t'han concedit una beca, s'aplicarà la gratuïtat d'acord amb les condicions de la beca.
 • Altres serveis opcionals de la UAB:
 • Servei d'Activitat Física (SAF): La inscripció al SAF es pot fer en el moment de la matrícula (excepte els estudiants que ja són socis, els estudiants de nou accés i els estudiants que tenen un contracte amb la Vila Universitària). Pel que fa a les quotes mensuals, seran cobrades pel SAF, mitjançant domiciliació bancària mensual. Per a fer la tramitació definitiva del teu carnet del SAF, serà necessari que passis per la secretaria del SAF, abans del 31 de desembre. Hauràs de portar el comprovant de la matrícula i les dades bancàries. Si volguessis cancel·lar la inscripció després de formalitzada la matrícula, l'import abonat no et serà retornat. Hi trobaràs més informació al web del SAF.
 • Fundació Autònoma Solidària (FAS): Pots aportar voluntàriament 15 € per a accions de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Trobaràs més informació de la campanya del 0,7% i dels projectes subvencionats al web de la Fundació Autònoma Solidària.
La documentació que has de presentar per a la matrícula del primer curs acadèmic és la següent:

• Si la teva titulació universitària és espanyola:

I has estudiat el màster universitari o el programa de doctorat a la UAB:

 • Fotocòpia del DNI o passaport/NIE.
 • Una fotografia mida carnet.

I has estudiat el màster universitari o el programa de doctorat en una altra universitat española:

 • Fotocòpia compulsada del teu títol de llicenciat (o del títol equivalent) i del màster oficial.
 • Certificat acadèmic o fotocòpia compulsada dels estudis de la llicenciatura (o dels estudis equivalents) i del màster oficial.
 • Fotocòpia del DNI o passaport.
 • Dues fotografies mida carnet.
• Si la teva titulació universitària no és espanyola:
 • Fotocòpia compulsada i legalitzada (tret dels països de la Unió Europea) del teu títol de llicenciat (o del títol equivalent) i de màster. Els títols emesos en llengües diferents del català, castellà o anglès, els hauràs de d'aportar traduïts segons les indicacions sobre la traducció oficial que troabràs a las secció 'Legalitzacions'.
 • Certificat acadèmic o fotocòpia compulsada i legalitzada (tret dels països de la Unió Europea) dels estudis de llicenciatura (o dels estudis equivalents) i del màster. Els certificats emesos en llengües diferents del català, castellà o anglès, els hauràs de d'aportar traduïts segons les indicacions sobre la traducció oficial que troabràs a las secció 'Legalitzacions.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • 2 fotografies mida carnet.

• Modalitats de pagament (vegeu aquest enllaç). Si t'aculls a la modalitat de pagament en 3 terminis, has de fer la matrícula abans del 30 d'octubre.El període de vigència dels preus públics dels serveis acadèmics és d'un curs acadèmic.

Decret  192/2013, de 9 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats publiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2013-14

 

Sol·licitud de martrícula 1r seguiment RD 99/2011 (msword MB)
Martrícula de complements de formació RD 99/2011 (msword MB)
Sol·licitud de modificació de matrícula RD 99/2011 (msword MB)
 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats