Inici > Informació acadèmica de graus > Pràctiques acadèmiques externes

Pràctiques acadèmiques externes


Què són:

Les pràctiques acadèmiques externes constitueixen una activitat formativa que té com a objectiu complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica i afavorir així l’adquisició de competències que siguin útils per l’exercici de l’activitat professional, facilitin la ocupabilitat i fomentin la capacitat emprenedora.

Les pràctiques  es poden fer en la mateixa universitat o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l’àmbit nacional i internacional.

Objectiu:

Amb la realització de les pràctiques acadèmiques externes es pretén:
  • Contribuir a la formació integral complementant l’aprenentatge teòric i pràctic.
  • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què s’ha d’operar.
  • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
  • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
  • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.
Tutor de pràctiques:

L’empresa o institució ha de contemplar la figura d'una persona tutora de l'entitat amb els coneixements adients, que ha de definir el projecte formatiu i vetllar per la formació dels estudiants, i que, un cop finalitzada l’estada de pràctiques, haurà d’elaborar l’informe final segons el model adjunt. Així mateix, si la persona tutora de la UAB i la designada per l’entitat acorden la necessitat d’un informe intermedi, la persona tutora de l’entitat l’haurà d’omplir segons el model adjunt.

Projecte formatiu:

L’entitat col·laboradora haurà de tenir establert un projecte formatiu, segons el model adjunt al conveni específic aprovat per la UAB, on s'especifiquin, entre d'altres, les tasques en què col·laborarà l'estudiant, a qui li hauran de proporcionar uns coneixements pràctics de la seva professió futura; és a dir, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

Avaluació:

Per tal d’avaluar les pràctiques, i un cop finalitzada l’estada, l’estudiant haurà  d’elaborar una memòria final, segons el model adjunt. Així mateix, si la persona tutora de la UAB i la persona tutora de l’entitat on es realitzen les pràctiques ho acorden, l’estudiant haurà d’elaborar i lliurar un informe intermedi segons el model adjunt.

Documentació relacionada:
RD 1497/1981, de 19 de juny, sobre Programes de Cooperació Educativa
RD 1845/1994, de 9 de setembre, pel que s'actualitza el Reial Decret 1497/1981
Recull de normativa acadèmica de la UAB relacionada amb les pràctiques externes
Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
Model d'informe intermedi de l'estudiant
Model de memòria final de l'estudiant
Model d'informe intermedi de la persona tutora de l'entitat col·laboradora
Model d'informe final de la persona tutora de l'entitat col·laboradora
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona