Inici > Estudiants uab > Síndic de Greuges

Síndic de Greuges

  • El Síndic de Greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona té la funció de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, de garantir el compliment de tot allò que disposen els Estatuts de la UAB, i de realitzar, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, propostes de resolució dels assumptes que li hagin estat sotmesos.

    El Síndic de la Universitat exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la UAB.

 Sobre el Síndic 
Funcions
Presentació de queixes
Informes anuals
Enllaços d'interès
Josep Font

Josep Font Cierco, catedràtic jubilat de Química Orgànica, va prendre possessió del càrrec de síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona el  18 de març de 2009.
El síndic de greuges és elegit pel Claustre, per majoria absoluta dels seus membres, i nomenat pel rector o rectora. El mandat del síndic de greuges té una durada de quatre anys, renovable per a un únic període consecutiu.

Adreça:
Sindicatura de Greuges
Edifici Rectorat: Planta primera - despatx A/1008
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 30 80

Web: www.uab.cat/sindic

Adreça electrònica: sindic@uab.cat

Documents relacionats

Reglament de funcionament de la síndica o el síndic de greuges (pdf, 0,02 MB)
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona