Inici > Estudiants uab > Mínor d'anglès professional

Mínor en Anglès Professional


 
Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor d'Anglès Professional és contribuir a formar professionals amb les destreses lingüístiques necessàries per a desenvolupar tasques en diferents entorns professionals que requereixin l'anglès com a llengua de comunicació, tant a nivell individual com a corporatiu. Aquestes tasques poden ser de diferents àmbits professionals (comercial, acadèmic, administratiu, ...).
El mínor està pensat com a una resposta pràctica per a la necessària incorporació dels futurs graduats a àmbits laborals internacionals.
Sota aquesta perspectiva, el contingut del mínor és clarament de caràcter funcional.
 
Perfil de l'estudiant
El participant en el mínor ha de ser un estudiant matriculat en uns estudis de Grau de la UAB, amb els dos primers cursos superats i amb el desig de ser competent en un mercat laboral de caràcter internacional. No s'admeten els estudiants del grau en Estudis Anglesos, dels graus combinats amb anglès, ni els estudiants de traducció amb l'anglès com a Llengua B o C.
 
Pla d'estudis
El Pla d'Estudis del mínor en Anglès Professional consta de 30 ECTS de caràcter obligatori, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna, i estructurat en dos cursos, coincidint amb el tercer i quart de Grau:

Assignatura ECTS Curs Semestre
103544 - Habilitats Instrumentals de l'Anglès Professional 6 ECTS Primer Anual
103543 - Habilitats Fonètiques per a l'Expressió Oral  6 ECTS Primer Anual
103541 - Comunicació Interactiva i Intercultural en els Àmbits Professionals 6 ECTS Segon Primer
103542 - Habilitats Expositives Orals en Contextos Professionals 6 ECTS Segon Segon
103545 - Redacció de Textos Professionals 6 ECTS Segon Segon

Horaris del Primer Curs
Dimarts i dijous de 14'30 : 16'00 h.
Horaris del Mínor en Anglès Professional 2013-2014  
 
 
Contingut de la prova de nivell
Els alumnes hauran de fer en primer lloc una prova de competència lingüística. Només els que superin aquesta prova passaran a una segona fase que consistirà en una prova oral.
 

Informació administrativa
 
Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.
 
Coordinador acadèmic
Alan Reeves.
Departament de Filologia Anglesa i Germanística.
 
Oferta de places
Cada any s'oferiran 30 places de nou accés al mínor.
 
Criteris d'admissió i selecció
L'entrada al mínor depèn de les següents condicions.
1) Tenir superats 120 crèdits dels estudis de Grau que estigui cursant.
2) Els candidats han d'assistir a una prova de nivell que consisteix en una part escrita i una entrevista oral. El nivell d'anglès requerit és B2 del Marc Europeu Comú de Referència. La prova és obligatòria, independentment de si els candidats tenen acreditació d'exàmens oficials o no. La selecció final de candidats es farà d'acord amb la puntuació de la prova.
 
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.
 
Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: a la Gestió Acadèmica del centre on estigui cursant l'alumne els seus estudis de Grau. 
Si l'alumne rep l'admissió al mínor abans de que hagi fet la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió al Mínor amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre
La preinscripció es fa en aquest formulari, disponible a partir del 3 de juny de 2013.
9 de setembre de 2013 Data límit per al lliurament de la documentació complementària per part des estudiants.
13 de setembre de 2013 Publicació de la llista d'admesos a realitzar la prova de selecció.
17 de setembre de 2013
Prova de nivell, part escrita.
La part oral es farà abans del dia 20 de setembre. La part oral només la podran fer els alumnes que hagin superat la part escrita.
25 de setembre de 2013 Resolució.
1 d'octubre de 2013 Inici de les classes
A partir del 25 de setembre segons el calendari establert per cada centre Matrícula en cada gestió acadèmica com a modificació de matrícula.

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa de referència
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona